http://docsel.sellfile.ir/prod-2109476-مقاله+ترجمه+شده+انگلیسی+به+فارسی+تخمین+موج+کوتاه+بتا+کاربردهایی+برای+بازار+سهام+هندوستان.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2109475-مقاله+ترجمه+شده+انگلیسی+به+فارسی+سختی+و+درجه+بندی+نمونه+های+فاسد+شده+ی+کلر+برای+آزمایش+توزیع+سیستم+آب.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2109474-مقاله+ترجمه+شده+انگلیسی+به+فارسی+بخش+1+ريشه+هاي+تئاتر+در+غرب.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2109472-مقاله+ترجمه+شده+انگلیسی+به+فارسی+روش+های+تجزیه+و+تحلیل+توسعه+ی+اطلاعات+پیشرفته+برای+ارزیابی+کارایی+هایی+فواصلی+واحدهای+تصمیم+گیری.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2109470-مقاله+ترجمه+شده+انگلیسی+به+فارسی+برنامه+ريزي+براي+ارزش+هاي+انساني+در+يک+سيستم+شبيه+سازي+شهري+تعيين+طراحي+حساس+و+طراحي+مشترک.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2109469-مقاله+ترجمه+شده+انگلیسی+به+فارسی+مدل+سازی+و+درجه+بندی+سیستم+های+توزیع+آب+به+روش+جدید+GIS.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2109467-مقاله+ترجمه+شده+انگلیسی+به+فارسی+پردازش+دستور+کنترل+دستيابي+منطقيهوشمند+در+سيستم+کامپيوتري.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2109466-مقاله+ترجمه+شده+انگلیسی+به+فارسی+مدیریت+مالی+استراتژیک،+بخش+1،+رابرت+آلان+هیل.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2109465-مقاله+ترجمه+شده+انگلیسی+به+فارسی+مدل+سازی+و+شبیه+سازی+رادار+چشم+انداز+ملی+در+محیط+های+انتشار+غیراستاندارد.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2109464-مقاله+ترجمه+شده+انگلیسی+به+فارسی+درجه+بندی+و+بهینه+سازی+پمپاژ+و+ضدعفونی+سیستم+واقعی+منبع+آب.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2109422-مقاله+ترجمه+شده+انگلیسی+به+فارسی+خلاقیت+فردی+و+تاثیر+رهبران+بافکر+در+نوآوری+کسب+و+کار.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2109421-مقاله+ترجمه+شده+انگلیسی+به+فارسی+تعامل+مراکز+رشد+تجاری+و+شبکه+های+رشد+ملی+در+بازارهای+در+حال+ظهور.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2109419-مقاله+ترجمه+شده+انگلیسی+به+فارسی+تقسیم+بندی+تصاویر+MR+مغز+با+استفاده+از+روش+ترکیب+اطلاعات.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2109418-مقاله+ترجمه+شده+انگلیسی+به+فارسی+استراتژی++تولید+و+رقابت.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2109417-مقاله+ترجمه+شده+انگلیسی+به+فارسی+کارسینوم+گاستریک+آماس+سرطانی+معدی.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2109416-مقاله+ترجمه+شده+انگلیسی+به+فارسی+عفونت+هلیکوباکتر+پیلوری+و+سرطان+معده.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2109415-مقاله+ترجمه+شده+انگلیسی+به+فارسی+سرطان+معده.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2109404-آثار+سوء+درگیری+و+نزاع+در+محیط+کسب+و+کار.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2109282-جزوه+آموزشی+ریاضی+دوم+دبستان+آموزش+جمع+و+تفریق+به+روش+نمایش.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2109280-پرسشنامۀ+کنترل+خشم.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2109277-ساخت+مدارس+با+توجه+به+اقلیم+رشت.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2109276-سبک+بروتالیسم.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2109275-آشنایی+با+روستای+گجوت.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2108250-مقاله+ترجمه+شده+انگلیسی+به+فارسی+زیبایی+ریاضیاتی+در+معماری.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2108249-ارزیابی+راهبرد+سرمایه‌گذاری+معکوس+در+بورس+اوراق+بهادار+تهران.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2108247-بررسی+چالش+های+ناشی+از+جهانی+شدن+برای+مدیران+بازاریابی+بین+الملل.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2108246-طرح+درس+روزانه+فارسی+اول+بتدایی+آموزش+نشانه+ﺧ+.خ.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2108062-مقاله+ترجمه+شده+انگلیسی+به+فارسی+بررسی+مزیت+های+مناطق+حفاظتی+دریایی+و+بررسی+های+منطقه+بندی+مربوطه.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2108061-مقاله+ترجمه+شده+انگلیسی+به+فارسی+ارزیابی+مقاومت+مشتری+به+تکنولوژی+جدید+غذایی+آزمایش+انتخابی+در+بسته+بندی+گوشت.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2108060-مقاله+ترجمه+شده+انگلیسی+به+فارسی+تکنولوژی+اطلاعات+در+موقعیت+های+روزمره+و+تعطیلات.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2108059-مقاله+ترجمه+شده+انگلیسی+به+فارسی+جستجوی+چندبعدی+فازی+و+کارآمد+برای+سیستم+های+مدیریت+اطلاعات+شخصی.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2107538-مقاله+ترجمه+شده+انگلیسی+به+فارسی+تجویز+رژیم+غذایی+از+پروبیوتیک،+مخمر+ساکارومیسس+سرویزیه+P13،+افزایش+دهنده+رشد،.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2107537-مقاله+ترجمه+شده+انگلیسی+به+فارسی+غنی+سازی+بستنی+با+فیبر+غذایی+تأثیر+بر+روی+خواص+رئولوژیکی،+کریستالیزه+بلورین+شدن+یخ+و+پدیده+انتقال.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2107535-مقاله+ترجمه+شده+انگلیسی+به+فارسی+بررسی+کیفیت+آب+های+سطحی+در+شمال+یونان.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2107534-مقاله+ترجمه+شده+انگلیسی+به+فارسی+مدل+های+تخمین+هزینه+نرم+افزار+تقطیع+شده+مبتنی+بر+خوشه+بندی+فازی.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2107532-مقاله+ترجمه+شده+انگلیسی+به+فارسی+تشخیص+خسارت+در+سازه+های+تحت+بارهای+متحرک+توسط+ترادیسی+هیلبرت_+هانگ.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2107176-بررسی+تاثیر+تشویق+در+افزایش+یادگیری+دانش+آموزان+دختر+مقطع+راهنمایی+شهرستان+ماکو+از+دیدگاه+معلمان+و+مربیان+تربیتی.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2107175-روابط+جمهوری+اسلامی+ایران+و+جمهوری+آذربایجان؛+فرصت+ها+و+چالش+ها.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2107169-فتنه+گران+و+گذر+از+خط+قرمز+نظام.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2107168-مقاله+ترجمه+شده+انگلیسی+به+فارسی+تأثیر+ویژگی+های+فردی+و+محیط+کار+بر+سطوح+متغیر+نتایج+آموزشی.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2107165-مقاله+ترجمه+شده+انگلیسی+به+فارسی+مطالعه+رابطه+بین+هوش+هیجانی+و+شخصیت+در+بین+مدرسان+در+یک+دانشگاه+تحقیقاتی.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2107161-مقاله+ترجمه+شده+انگلیسی+به+فارسی+تعیین+هیدروکربن+های+آروماتیک+چندحلقه+ای+در+روغن+های+خوراکی+و+غذایی+کباب+شده+توسط+تشخیص+HPLCUV_VIS.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2107160-مقاله+ترجمه+شده+انگلیسی+به+فارسی+پروتکل+مسیریابی+فوری+برای+بهبود+کارایی+استفاده+از+کانال+در+شبکه+های+موقتی+چندکانالی.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2107158-مقاله+ترجمه+شده+انگلیسی+به+فارسی+الگوسازی+سانتریفیوژ+قوس+چتری+لوله+فولادی+برای+تونل+زنی+در+خاک+رس.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2106603-مقاله+ترجمه+شده+انگلیسی+به+فارسی+مدل+فیزیکی+بزرگ+مقیاس+برای+شبیه+سازی+منجمدسازی+زمین+خاک+با+جریان+نشتی.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2106602-مقاله+ترجمه+شده+انگلیسی+به+فارسی+آلودگی+آب+در+آسیا+نیاز+فوری+به+پیشگیری+و+نظارت.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2106601-مقاله+ترجمه+شده+انگلیسی+به+فارسی+اهمیت+و+کاربردهای+ترکیبات+فنولی+در+تولید+و+کیفیت+شیری+و+لبنی+مرور.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2095193-مقاله+ترجمه+شده+انگلیسی+به+فارسی+مدل+سازی+گرمایی+و+جرمی+برای+کاربردهای+ایمنی+میکروبی+غذا+در+صنایع+گوشتی+مرور.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2095190-مقاله+ترجمه+شده+انگلیسی+به+فارسی+بازه+اطمینان+بیزی+تقریبی+برای+واریانس+توزیع+گاوسی.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2095188-مقاله+ترجمه+شده+انگلیسی+به+فارسی+بازه+اطمینان+بیزی+تقریبی+برای+میانگین+توزیع+گاوسی+در+مقابل+مدل+های+بیزی.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2095187-مقاله+ترجمه+شده+انگلیسی+به+فارسی+سوابق+نوآوری+در+کار+نقش+سیستم+های+اطلاعات+مدیریت.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2095185-مقاله+ترجمه+شده+انگلیسی+به+فارسی+فرهنگ+سازمانی+در+دانشگاه+های+معاصر.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2095183-مقاله+ترجمه+شده+انگلیسی+به+فارسی+تأثیر+رسیدگی+و+دمای+هوا+بر+تغییرات+بافت+موز+در+طول+خشک+شدن.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2095182-مقاله+ترجمه+شده+انگلیسی+به+فارسی+قوس+الکتریکی.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2095181-مقاله+ترجمه+شده+انگلیسی+به+فارسی+کاربردهای+اگزوپلی+ساکاریدها+در+صنایع+لبنی.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2095180-مقاله+ترجمه+شده+انگلیسی+به+فارسی+روابط+بین+سبکهای+فرزندپروری+و+مقاومت+در+دانش+آموزان+دبیرستانی.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2095179-مقاله+ترجمه+شده+انگلیسی+به+فارسی+ارزشهای+حرفه+ای+و+خودانگاره+در+دانش+آموزان+دبیرستان.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2095053-مقاله+ترجمه+شده+انگلیسی+به+فارسی+مقایسه+برخی+از+بازه+های+اطمینان+برای+برآورد+ضریب+تغییرپذیری+یک+جامعه+آماری.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2095050-مقاله+ترجمه+شده+انگلیسی+به+فارسی+تأثیر+برنامه+آموزشی+افزایش+مهارتهای+مطالعه+مؤثر+بر+پیشرفت+تحصیلی+و+مهارتهای+مطالعه+یادگیرنده+ها.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2095041-مقاله+ترجمه+شده+انگلیسی+به+فارسی+نسل+جدید+از+ویروس+های+کامپیوتری+و+تشخیص+آنها.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2095040-مقاله+ترجمه+شده+انگلیسی+به+فارسی+جهت+گیری+زبانی+و+چشم+اندازهای+روش+شناختی+در+فلسفه+تعلیم+و+تربیت+معاصر.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2095039-مقاله+ترجمه+شده+انگلیسی+به+فارسی+تأثیر+مقدار+نشاسته+استیل+دار+شده+اتصال+عرضی+در+ساختار+و+دوام+ماست+آماده.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2095038-مقاله+ترجمه+شده+انگلیسی+به+فارسی+هیدروکلوئیدها+در+غذاهای+سرخ+کردنی.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2095037-مقاله+ترجمه+شده+انگلیسی+به+فارسی+تأثیر+پرتوهای+درمانی+بر+شکل+مغز+استخوان+در+تخمدان+سالم+و+تخمدان+برداشته.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2095035-مقاله+ترجمه+شده+انگلیسی+به+فارسی+اثرات+تجویز+رژیم+غذایی+دو+پروبیوتیک.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2095034-مقاله+ترجمه+شده+انگلیسی+به+فارسی+پیش+بینی+موفقیت+اعتماد+در+مقابل+تواضع،+اضطراب+و+خودانگاره+در+کشورهای+کنفسیوسی+و+اروپایی.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2095033-مقاله+ترجمه+شده+انگلیسی+به+فارسی+سیستم­های+هوشمند+–+گام+بعدی+هوش+مصنوعی.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2095032-مقاله+ترجمه+شده+انگلیسی+به+فارسی+عوامل+مؤثر+بر+روی+مکان+کنترل+دانشجویان+دانشگاه.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2092263-مقاله+ترجمه+شده+انگلیسی+به+فارسی+استفاده+از+بهداشت+IT+برای+مراقبت+بحرانی+با+ارزش+عالی.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2092262-مقاله+ترجمه+شده+انگلیسی+به+فارسی+بابونه+رومی+ماتریکاریا.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2092261-مقاله+ترجمه+شده+انگلیسی+به+فارسی+گروه+چندتایی+ساده.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2092259-مقاله+ترجمه+شده+انگلیسی+به+فارسی+برنامه+ریزی+کاربری+اراضی+در+منطقه+اهر+ایران+با+استفاده+از+MicroLE.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2092258-مقاله+ترجمه+شده+انگلیسی+به+فارسی+مجموعه+ادراک+چهره+ای+فیلادلفیا.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2092256-مقاله+ترجمه+شده+انگلیسی+به+فارسی+حذف+موثر+و+کارآمد+واکنش+پذیر+سیاه+5+از+محیط+آبی.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2092255-مقاله+ترجمه+شده+انگلیسی+به+فارسی+پیش+بینی+خواص+فیزیکی+فیبر+با+استفاده+از+پرسپترون+چند+لایه+ی+شبکه+ی.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2092254-مقاله+ترجمه+شده+انگلیسی+به+فارسی+استراتژی+بازاریابی+سیاسی+انتخابات+دولت+جاکارتا+در+سال+2012.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2092253-مقاله+ترجمه+شده+انگلیسی+به+فارسی+دیدگاه+مبتنی+بر+یک+منطق+فازی+برای+مدل+بندی+رضایت+مشتریان+از+کیفیت+و.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2092251-مقاله+ترجمه+شده+انگلیسی+به+فارسی+آموزش+حافظه+کاری+دیداری_فضایی+متاشناختی+برای+کودکان.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2092245-مقاله+ترجمه+شده+انگلیسی+به+فارسی+نمودارهای+کنترل+روبوست+برای+داده+های+سری+زمانی.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2092106-مقاله+ترجمه+شده+انگلیسی+به+فارسی+طراحی+پارک.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2092105-مقاله+ترجمه+شده+انگلیسی+به+فارسی+ماست+پروبیوتیکی.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2092104-معضل+رکود+در+اقتصاد.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2092103-پروژه+کاردانی+بررسی+شرکت+های+بازرگانی.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2091700-مقاله+ترجمه+شده+انگلیسی+به+فارسی+شناخت+گمرک+مالزی.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2091699-مقاله+ترجمه+شده+انگلیسی+به+فارسی+حسابداری+مدیریت+استراتژیکی.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2091698-مقاله+ترجمه+شده+انگلیسی+به+فارسی+توسعه+پایدار+توریسم+در+پتستی+pitesti++وآرجیس+کانتی++Arges+county.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2091697-مقاله+ترجمه+شده+انگلیسی+به+فارسی+انتشاراتی+در+حسابداری+موجر+نیمه+فراموش+شده+حسابداری+اجاره+ای.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2091696-مقاله+ترجمه+شده+انگلیسی+به+فارسی+تأثیرات+گوگرد+فاسد+کننده+در+روغن+ترانسفورماتور+و+پردازه+های+ترمیمی.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2091694-مقاله+ترجمه+شده+انگلیسی+به+فارسی+مدل+سازی+و+درجه+بندی+سیستم+های+توزیع+آب+رویکرد+جدیدGIS.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2091692-مقاله+ترجمه+شده+انگلیسی+به+فارسی+یک+وسیله+ی+استراتژیکی+جدید+برای+کنترل+رکود+اقتصادی.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2091691-مقاله+ترجمه+شده+انگلیسی+به+فارسی+معماری+ساختاری.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2091689-مقاله+ترجمه+شده+انگلیسی+به+فارسی+بی+نظمی+در+یک+سیستم+تعمیم+یافته+ی+لورنز.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2091686-مقاله+ترجمه+شده+انگلیسی+به+فارسی+کارفرمایی+در+مکان+قانونی+یک+گونه+شناسی+برای+تعریف+کارفرمایی.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2090625-مقاله+ترجمه+شده+انگلیسی+به+فارسی+مهندسی+نیازمندی+ها+در+چهارچوب+اسکروم.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2090623-مقاله+ترجمه+شده+انگلیسی+به+فارسی+گواهی+علت+مرگ+مرتبط+با+دیابت.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2090622-مقاله+ترجمه+شده+انگلیسی+به+فارسی+نقش+طیف+نمای+مادون+قرمز+و+مرئی+در+ترکیب+با+شیمی+متریکس+برای+ارزیابی.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2090619-مقاله+ترجمه+شده+انگلیسی+به+فارسی+توسعه‌ی+حرفه‌ای_++بین+بازمهندسی+و+بهبود+مستمر.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2090615-مقاله+ترجمه+شده+انگلیسی+به+فارسی+مدل+های+تحلیل+بنیادی+در+بازارهای+سرمایه_+مطالعه+پیمایشی.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2090614-مقاله+ترجمه+شده+انگلیسی+به+فارسی+اجرای+حسابداری+تعهدی+بررسی+آمادگی+و+مشکل+ناشی+از+آن.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2090226-مقاله+ترجمه+شده+انگلیسی+به+فارسی+تعریف+تولید+ناب+بیان+برخی+از+مشکلات+عملی+و+نظری+آن.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2090224-مقاله+ترجمه+شده+انگلیسی+به+فارسی+ارتباط+شکاف+اختلاف+نظر+بین+دانشگاهیان+و+متخصصان+در+مورد+صلاحیت.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2090223-مقاله+ترجمه+شده+انگلیسی+به+فارسی+برنامه+تحقیقی+درباره+ی+عوامل+اصلی+موفقیت+دولت+الکترونیکی+و+تاثیر+آن.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2090222-مقاله+ترجمه+شده+انگلیسی+به+فارسی+ویژگی+های+آنتی+باکتریایی،+مکانیکی+و+محافظ+لایه+نشاسته+ساگو+تلفیق+یا.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2090221-مقاله+ترجمه+شده+انگلیسی+به+فارسی+استراتژی+های+رفتاری+اثربخش+برای+کاهش+بیزاری+در+OCD+مرتبط+با+آلایش.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2090220-مقاله+ترجمه+شده+انگلیسی+به+فارسی+برداشت+کلی+درباره+کاربرد+آینده+نگر+نانوامولسیون+در+مواد+غذایی+و+بست.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2090127-مقاله+ترجمه+شده+انگلیسی+به+فارسی+سیاست+های+پولی،+محافظه+کاری+حسابداری+و+اعتبار+تجاری.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2090125-مقاله+ترجمه+شده+انگلیسی+به+فارسی+جامعه+ستیزی،+اضطراب+و+انعطاف+پذیری+–+قدرتمندی+روان+شناختی+به+عنوان.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2090119-مقاله+ترجمه+شده+انگلیسی+به+فارسی+مدیریت+دانش،+رسانه+های+اجتماعی+و+خلاقیت+کارکنان.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2090116-مقاله+ترجمه+شده+انگلیسی+به+فارسی+ارتقای+عملکرد+دینامیکی+یک+سیستم+برق+یکپارچه+در+LFC+با+استفاده+از.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2089761-مقاله+ترجمه+شده+انگلیسی+به+فارسی+تغذیه+درمانی+برای+بیماری+کبد+چرب+غیرالکلی.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2089756-مقاله+ترجمه+شده+انگلیسی+به+فارسی+دیدگاه+های+مربوط+به+مدیریت+رقابتی_+ارتباطی+در+سطوح+بالاتر+آموزشی.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2089754-مقاله+ترجمه+شده+انگلیسی+به+فارسی+مزایای+تولید+ناب+اندیشه+ی+ناب+باید+چه+چیزی+را+به+صنایع+آماده+سازی.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2089753-مقاله+ترجمه+شده+انگلیسی+به+فارسی+عوامل+تعیین+کننده+در+کاربرد+سرویس+محاسبات+ابری+در++SMEs+لاتیوی.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2089751-مقاله+ترجمه+شده+انگلیسی+به+فارسی+مؤلفه+های+توسعه+پایدار_+یک+رویکرد+ممکن.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2089609-مقاله+ترجمه+شده+انگلیسی+به+فارسی+ویژگی+های+شرکت+های+بزرگ+و+اجرای+حسابداری+مدیریت+محیط+زیستEMA.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2089607-مقاله+ترجمه+شده+انگلیسی+به+فارسی+منینگوسفالیتیک+آمیبی+اولیه+ایجاد+شده+توسط+فاولری+نگلیریا.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2089606-مقاله+ترجمه+شده+انگلیسی+به+فارسی+نگرانی+های+مدیریت+برداشت+و+رفتار+حمایت+طلبی+در+سایت+های+شبکه+اجتماعی.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2089604-مقاله+ترجمه+شده+انگلیسی+به+فارسی+AlON+بسیار+شفاف+متخلخل+از+پودر+سنتزیافته+به+روش+نیتریداسیون+مستقیم.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2088218-مقاله+ترجمه+شده+انگلیسی+به+فارسی+آماده+سازی+سرامیک+های+AlON+از+طریق+همجوشی+واکنش+پذیر+قوس+پلاسما.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2088215-مقاله+ترجمه+شده+انگلیسی+به+فارسی+سرامیک+AlON+بسیار+شفاف+متخلخل+از+پودر+سنتزی+نیتریداسیون+احیا+کربوترمال.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2088214-مقاله+ترجمه+شده+انگلیسی+به+فارسی+خواص+اپتیکی+و+الکتریکی+لایه+های+اکسی+نیترید+آلومینیوم+با+بار+منفی.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2086916-مقاله+ترجمه+شده+انگلیسی+به+فارسی+انتشار+موج+تنشی+از+طریق+یک+سطح+مشترک+کامپوزیت+PCC_+مواد+بتنی.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2086913-مقاله+ترجمه+شده+انگلیسی+به+فارسی+پیشرفت+ها+در+NDT+و+خصوصیات+مواد+در+جریان+های+گردابی.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2086911-مقاله+ترجمه+شده+انگلیسی+به+فارسی+ارتقای+توسعه+مهارت+های+شغلی+حرفه+ای+IT+کاربرد+سبک+های+مدیریتی.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2086910-مقاله+انگلیسی+ترجمه+شده+به+فارسی+مدیریت+یا+تبدیل+جنگل+بوسولیا؟.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2086025-مقایسه+درس+پژوهی+در+ایران+و+ژاپن+و+ارائه+پیشنهادهایی+برای+توسعه+درس+پژوهی+در+ایران.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2086020-مقاله+ترجمه+شده+انگلیسی+به+فارسی+مکانیسم+بررسی+محیطی+بر+تعهد+پرداخت+بیشتر+برای+انرژی+تجدیدپذیر.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2086018-مقاله+ترجمه+شده+انگلیسی+به+فارسی+ایجاد+کیفیت+در+خدمات+برای+محاسبات+گریدی+از+طریق+دانش+های+چندمنظوره.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2086016-مقاله+ترجمه+شده+انگلیسی+به+فارسی+DISIDE+شناسایی+استراتژی+منتشر+شده+در+شبکه+های+موبایل+فرصت+طلب.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2086015-مقاله+ترجمه+شده+انگلیسی+به+فارسی+آسیب+بتن+و+آرماتور+پی+های+بتنی+در+اثر+اثرات+زیست+محیطی.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2084467-مفاهیم+نمادها+و+رنگها+در+نقاشی+كودكان.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2082125-مقاله+ترجمه+شده+انگلیسی+به+فارسی++مبتکران+یا+بازدارندگان؟+مخالفت+دانشگاه+حسابداری+با+تکنولوژی+های+آموزشی+جدید+در+آموزش+عالی.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2082071-مقاله+ترجمه+شده+انگلیسی+به+فارسی++ویژگی+های+شرکت+های+بزرگ+و+اجرای+حسابداری+مدیریت+محیط+زیستEMA++اسناد+مربوط+به+شرکت+های+دولتی+مالز.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2082065-مقاله+ترجمه+شده+انگلیسی+به+فارسی+تشخیص+به+موقع+سرطان+اولیه+معده+با+استفاده+از+اندوسکوپی+تقویت+تصویر+گرایش+های+فعلی.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2065907-مقاله+ترجمه+شده+انگلیسی+به+فارسی+مقاومت+گل+آفتابگردان+در+برابر+اواو+میسیت+زیست+پرور.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2039881-درس+پژوهی+تقسیم+کسرها+پایه+پنجم+ابتدایی.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2038975-مقاله+ترجمه+شده+انگلیسی+به+فارسی+توسعه+و+طراحی+ساختارهای+صفحه+تاشده+ی+شیشه+ای.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2038971-مقاله+ترجمه+شده+انگلیسی+به+فارسی+جرایم+سایبری+چالش+ها+و+طبقه+بندی+آن.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2038965-تأثیر+ابزارهای+فناوری+اطلاعات+و+ارتباطات+بر+وظایف+بازاریابی.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2038958-نگاهی+به+نقد+متصوّفان+دروغین+در+مصباح+الهدایة+و+مفتاح+الکفایة++عزالدین+محمود+کاشانی.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2038950-حقوق+مالی+زن+از+دیدگاه+اسلام+و+حقوق+روم.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2038855-کوتاه+ترین+و+اولین+زمان+پردازش+الگوریتم+برای+هادوپ.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2038854-روش+های+نگهداری+سیب+زمینی+در+انبار.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2038837-روش‌های+تحقیق+پیشرفته+فراتحلیل.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2038814-مقاله+ترجمه+شده+کاربرد+فناوری+اطلاعات+در+تصمیم+گیری+حسابداری+مدیریت.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2035223-مقاله+ترجمه+شده+تاثیرات+ویژگی+های+فردی+و+محتوایی+بر+روی+خلاقیت+از+اینجا+به+کجا+برویم؟.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2035200-چگونه+توانستم+دانش+آموزانم+را+به+انجام+کار+گروهی+و+به+دست+آوردن+مهارت+عملی+در+دروس+کار+و+فناوری+تشویق+نمایم؟.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2035176-مقاله+ترجمه+شده+انگلیسی+به+فارسی+دیوارهای+ترومب+در+ساختمان+های+کم+انرژی+تجربیات+عملی.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2035166-چگونه+توانستم+اعتماد+به+نفس+زهرا+دانش+آموز+پایه+سوم+را+بالا+ببرم؟.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-2035164-تجربه+آموزشی+علاقمند+کردن+دانش‌آموزان+به+مطالعه+کتب+غیردرسی.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1983768-مقاله+ترجمه+شده+برنامه+ریزی+استراتژیکی+بازاریابی+در+مدارس+مکاتب+بین+المللی.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1983640-بررسي+رابطه+مطالعه+کتب+غيردرسي+در+پيشرفت+تحصيلي+دانشجويان+دانشگاه+پيام+نور+شهرستان+ماکو.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1980702-پروژه+حسابداری+اداره+راه+و+ترابری+شهرستان+شوط.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1980677-ارتقاء+فرهنگ+بیمه.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1980482-اندازه+گيري+سر+وصداي+محيط+كار.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1980481-تجربه+آموزشی+علاقمند+کردن+دانش‌آموزان+به+نماز+و+نماز+جماعت.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1980480-اصلاح+ثبات+سیستم+برق+کم+سیگنال+توسط+واکنش+کیفیت+و+متغیرهای+جبری.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1980442-زيست+شناسي+ديني.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1980438-طراحي+ساختمان+در+اقليم+سرد+و+کوهستاني.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1980435-بررسی+مخاطرات+ناشی+از+زمین+لغزش+ها++برای+خطوط+ارتباط+شهری.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1980425-تأثیر+مدیریت+سرمایه+در+گردش+بر+شرکت+ها.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1980411-بررسی+اثر+بحران+اقتصادی+جهان+بر+اقتصاد+ایران.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1980403-مطالعه+تطبیقی+اشعار+غاده+السمان+و+فرغ+فرخزاد.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1980400-سماع+در+تصوف.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1980397-نحو+و+نقطه+گذاری+قرآن.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1980388-مقاله+انگلیسی+با+ترجمه+فارسی+مدل+سازی+و+شبیه+سازی+انرژی+خامسبز+و+تجدیدپذیر.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1980387-رضایت+مجنی+علیه+در+جرم.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1980386-مقاله+بررسی+علل+افسردگی+دانشجویان.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1980385-درس+پژوهی+ریاضی+پنجم+ابتدایی.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1975016-خلاقیت+در+مدیریت+آموزشی.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1975013-مقاله+انگلیسی+با+ترجمه+فارسی+حسگرهای+زیستی+برای+کاربردهای+دریایی.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1975009-باربی_+پژوهشی+در+عروسک+باربی+آمریکایی.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1969783-نگاهی+به+آموزش+فلسفه+برای+کودکان+در+ایران+و+چالش+های+فراروی+آن.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1969777-علم+النفس+از+ديدگاه+فخرالدين+رازي.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1969775-حقوق+شهروندي+در+جامعه.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1969774-مقاله+روان+شناسی+رفتار+با+سالمندان.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1969769-مدیریت+شایعه؛+پذیرش+و+پایش.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1969766-بررسي+رابطه+سواد+اقتصادی+با+میزان+عضویت+در+بورس+اوراق+بهادار+اردبیل.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1969763-مقاله+انگلیسی+با+ترجمه+فارسی+فلسفه+ورزش+در+بلژیک+و+هلندتاریخچه+و+ویژگی+ها.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1969757-مقاله+انگلیسی+با+ترجمه+فارسی+افزایش+فراگیری+استفاده+از+فورهند+در+تنیس+روی+میز+نقش+تمرین+ذهنی.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1969751-بروشور+سندرم+تونل+کارپال.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1969747-بروشور+جنگ+های+نوین.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1969745-بروشور+مالیات.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1969156-جامعه+شناسی+انحرافات.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1966921-ﺳﺎﺧﺘﺎر+ﺑﻬﻴﻨﻪ+ﺑﺮاي+واﻛﻨﺶ+ﺳﺮﻳﻊ+ﺑﻪ+رﻳﺴﻚ‬.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1966920-پروژه+درس+پژوهی+ادبیات+فارسی+2+درس+پانزدهم+جلوه+های+هنر+در+اصفهان+با+دو+طرح+درس.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1966918-جامعه+شناسی+شیطان+پرستی+در+ایران.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1966917-شكل+گیری+و+اهداف+گروه+های+شیطان+پرستی+در+ایران.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1966916-تاثیر+بانکداری+الکترونیک+بر+نظام+بانکی+ایران.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1966915-تأثير+اقتصاد+گردشگري+بر+وضعيت+شهر+بانه+مطالعه+موردي+شهرستان+بانه.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1966914-تاثیرات+جو+سازمانی+بر+سلامت+روانی+کارکنان.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1966913-تغییرات+در+سیستم+های+آنتی+اکسیدان+پاراکسادر+سویا+تحت+تاثیر+اسکلروتیم+اسکلروتینیا.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1966912-بازنمود+جنسیتی+در+مواد+EFL++تجزیه+و+تحلیل+کتب+انگلیسی+دبیرستانهای+ایران.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1966910-بررسی+کاربری+فضای+سبز+از+دیدگاه+برنامه+ریزی+شهری++نمونه+موردی+منطقه+1+تبریز.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1966743-رابطه+تأثير+بازي‌‌‌هاي+رايانه‌اي+و+ميزان+همدلي+نوجوانان.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1966741-بررسی+عوامل+تأثیرگذار+بر+بانکداری+الکترونیک.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1966738-روشهاي+تقويت+ارزشهاي+اخلاقي+در+دانش+آموزان+با+توجه+به+عوامل+آموزشگاهی.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1966735-برآورد+ضرایب+معادله+کوستیاکف.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1964536-مقاله+اختلال+استرس+پس+از+سانحه.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1964526-پرسشنامه+افسردگی+سالمندان+GDS_15.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1964514-یادگیری+مشاهده+ای+مروری+بر+ادبیات.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1964511-تأثير+شهرنشيني+بر+نابودي+باغات+مشکين+شهر.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1964501-مقاله+ترجمه+شده+بررسی+تحلیل+های+مالی+بین+المللی+احتمال+خطر+نظام+مند+و+مقیاس+های+زمانی.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1964494-تأثير+انيميشن+هاي+مذهبي+بر+رفتار+ديني+نوجوانان+مطالعه+موردي+مدارس+راهنمايي+و+دبيرستان+شهر+اردبيل.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1964487-درمان+اختلال+استرس+اضطراب.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1964459-درمان+سادومازوخیسم.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1964455-حسابداری+وامور+مالی+کارخانه+آبشار+هنر+ماکو.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1964454-حسابداری+عملیات+حق+العملکاری+در+قالب+اعتبار+اسنادی.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1964229-پروژه+آماری+مقدار+کارو+تلاش+کارمندان+مخابرات+استان+آذربايجان+غربي+تا+سال+1385.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1964224-پروژه+آماری+بررسی+میزان+مصرف+تخم+مرغ+توسط+افراد+یک+خانواده++در+یک+ماه.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1964221-پروژه+آماری+بررسی+میزان+مصرف+سیگار+سیگاری+ها+در+یک+ماه.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1964220-پروژه+آماری+میزان+اعتیاد.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1962662-بررسی+جايگاه+امضاى+ديجيتالى+در+ثبت+اسناد+به+شيوه+الكترونيكى++و+مسئولیت+های+حقوقی+آن.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1962649-بررسي+و+مقايسه+مکانيزمهاي+دفاعي+در+سه+شاخصه+آن+در+بين+دانشجويان+دانشگاه+پيام+نور+شهرستان+ماکو.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1962648-مقاله+با+ترجمه+فارسی+بررسي+سنجش+از+دور+چين+خوردگي+و+گسل+فعال+در+جنوب+استان+کرمان.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1962645-بررسي+رابطه+بين+طلاق+والدين+و+بزهکاري+فرزندان.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1962643-بررسي+عوامل+مؤثر+در+گرايش+به+مواد+مخدر+در+بين+جوانان+شهرستان+ماکو.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1962627-مستندات+تجربيات+مدون+روش+تدريس+فارسي+ونگارش+املا.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1962619-گزارشی+از+کودکان+عقب+مانده+ذهنی.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1962615-حماسه+اقتصادی،+چیستی+و+چگونگی.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1962602-مقاله+ترجمه+شده+تشخیص+تغییر+خط+ساحلی+با+استفاده+از+سنجش+از+دور.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1962592-مونوگرافی+روستای+قره+تپه+ماکو.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1962583-وضعیت+جغرافیایی+کلی+شهرستان+قره+ضیاءالدین.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1962573-بررسي+رابطه+بين+سلامت+رواني+با+کيفيت+زندگي+دانشجويان+دانشگاه+پيام+نور+مرکز+ماکو.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1962546-بررسي+رابطه+گرايش+تفکر+انتقادي+با+ميزان+سبک+دلبستگي.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1962534-بررسي+رابطه+بين+درونگرايي+و+برون+گرايي+با+هراس+اجتماعي+در+بين+دانشجويان+دانشگاه+پيام+نور+مرکز+ماکو.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1962518-بررسي+نقش+رسانه+هاي+جمعي+در+توسعه+گردشگري.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1962503-پاورپوینت+انگلیسی+با+ترجمه+فارسی+دستگاه+قلبی+عروقی.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1962494-بررسي+رابطه+بين+قدرت+تخيل+و+ميزان+کنترل+خشم+در+بين+دانش+آموزان+پيش+دانشگاهي+مدارس+شهرستان+ماکو.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1962481-بررسي+عوامل+اجتماعي+مؤثر+بر+بيکاري+در+بين+جوانان+تحصيل+کرده+شهرستان+ماکو.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1962329-اقتصاد+آموزش+و+پرورش+و+فرهنگ+مصرفی.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1962005-مشکلات+ارتباطی+بین+زوجین.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1962001-بررسی+میزان+اضطراب+و+پیشرفت+تحصیلی+دانش+آموزان+مدرسه+راهنمایی+دخترانه.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1961993-مديريت+سودهای+شگفت+آور+در+آمريكا+در+مقابل+12+كشور+ديگر.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1961989-تحليل+نقوش+فلزين+دوره+ساساني.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1961982-چگونه+توانستم++با+بالا+بردن+سطح+علمی+دانش+آموزانم+تمرکز+و++توجه+آنان+را+در+درس+کار+و+فناوری+بالا+ببرم؟.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1961974-تجربه+آموزشی+علاقمند+کردن+دانش‌آموزان+به+درس+ریاضی+پایه+ششم.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1961964-پروژه+روشنایی+فنی.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1961957-روش+کار،+معایب+و+رفع+عیب+انواع+تلویزیون.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1961938-ساختار+سنی+سروکوهی+کامونیس+ال+در+شبه+جزیره+ی+ایبری+حفاظت+جمعیت+های+بازمانده+در+کوههای+مدیترانه.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1961927-خلاصه+ای+از+تجربیات+مدون+خدمت+در+آموزش+و+پرورش.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1961925-بررسي+رابطه+بين+مکانيزمهاي+دفاعي+در+دانشجويان+داراي+افسردگي+و+اختلال+اضطرابي+دانشگاه+پيام+نور+شهرستان+ماکو+با+افراد+عادي.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1961784-پرسشنامه+فرسودگی+کاری+گلداردGBI.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1961781-ارتباط+کاربردي+روابط+عمومي+با+وسايل+ارتباط+جمعي.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1961776-بررسی+تطبیقی+نظام+مالیاتی+ایران+با+کشورهای+ترکیه،+آلمان،+بنگلادش،+الجزایر،+افغانستان،+پاکستان+و+اروگوئه.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1961767-معرفی+گیاه+آویشن.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1961748-پرخاشگری+و+گوشه+گیری+دونمونه+از+مشکلات+رفتاری+دانش+آموزان.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1961746-تقارن+مدیریت+دانش+مشتریتلفیق+مدیریت+رابطه+ی+مشتری+و+مفاهیم+مدیریت+دانش.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1961741-جایگاه+خدمات+بانکداری+اینترنتی+IBS+در+بازار+جوانان++مورد+مطالعه+بانک+اقتصاد+نوین.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1961728-ولايت+در+زمان+غيبت‏+حضرت+ولى+عصرعج.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1961725-هورمون+پرولاکتین.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1961723-اشتغال+زنان+از+دیدگاه+اسلام+و+غرب.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1961722-رابطه+بين+ميزان+تماشای+برنامه+های+تلويزيونی+و+استفاده+از+منابع+اطلاعاتی+غيردرسی.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1961415-بررسی+تطبیقی+نظامهای+اداری+ایران+و+فرانسه.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1961413-بررسي+ارتباط+و+تناسب+بين+واژگان+در+ادبيات+خاقاني.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1961411-واکاوی+جنبش+فتح+اله+گولن+در+ترکیه.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1961405-مقاله+تفاوت+اسلام+و+مسیحیت.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1961402-پروژه+خط+تولید+مبلمان،+میز+و+صندلی.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1961395-پروژه+شناخت+سیستم+های+اطلاعاتی+حسابداری+بانک+قوامین.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1961392-نیروی+کوریولیس.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1961384-تأثیر+محیط+اجتماعی+در+خلق+آثار+ادبی.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1961379-مفهوم+پایداری+در+سازه+های+سنتی+ایرانی؛+معماری+دوره+اسلام.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1961372-پروژه+درس+نگهداری+و+تعمیرات.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1961364-سازماندهی+نگرش+ها+برای+مدیریت+روابط+با+مشتری.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1961358-اختلالات+خواب+و+راه+های+رهايی+از+بی+خوابی.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1961352-بررسی+رابطه+بازی+های+رایانه+ای++خشن+بر+پرخاشگری+دانش+آموزان+مقطع+راهنمایی++شهرستان+اردبیل.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1961160-عوامل+محیط+فیزیکی+در+پیش+دبستانی+ها+از+نظر+روانشناسی+محیطی+بازبینی.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1961150-کار+تحقیقی+اشتباه+در+عقد+حقوقی.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1961141-آواشناسی+زبان+فارسیثمره.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1961138-بررسي+تأثير+طلاق+والدين+بر+افت+تحصيلي+فرزندان.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1958045-بررسی+رابطه+ی+هوش+هیجانی+با+پرخاشگری+و+عملکرد+تحصیلی+در+دانش+آموزان+دختر+دبیرستان+های+شهرستان+اردبیل.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1958040-محيطهاي+گرافيکي+لينوکس.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1958038-اعتیاد+و+نظریه+مرتون.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1958035-تبیین+نقش+فرهنگ+سازمانی+در+پیاده+سازی+مدیریت+دانش++مورد+مطالعه+شرکت+بیمه+البرز.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1958034-بررسی+تأثیر+اشتغال+زنان+بر+رضایت+همسرانشان+از+زندگی.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1958022-اتحادیه+های+کارگری+در+ایران.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1958018-بررسي+رعايت+اصول+اخلاق+در+پژوهش+بر+حيوانات+آزمايشگاهي+به+روش+كيفي.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1958013-بررسی+و+کاهش+اضطراب+امتحان+در+دانش+آموزان+دختر+مقطع+متوسطه،+دبیرستان+سماء+در+تبریز.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1958006-مقاله+ترجمه+شده+درمان+گروهی+برای+موتیسم+خاموشی+انتخابی–+گروه+درمانی+والدین+و+کودکان.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1958002-مقاله+ترجمه+شده+مقدمه+ای+بر+بهبود+درخت.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1957997-بررسی+درآمدها+و+هزینه+های+شهرداری+اردبیل+در+قبل+و+بعد+از+اجرای+طرح+خودکفائی+خودگردانی.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1957728-مراحل+تاسيس+كارخانه+آسفالت+وکارآفرینی+آن.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1957722-تحليل+و+بررسي+بافت+هاي+فرسوده+شهرستان+اشنويه+و+نحوه+بهسازي+آن.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1957637-هنر+نگارگري.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1957632-سری+آزمایش+های+زیست+شناسی.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1957630-پاورپوینت+آریتمی+سینوسی.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1957628-نگاهی+گذرا+به+کانستراکتیویسم.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1957627-پاورپوینت+دیابت.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1957626-بهبود+خط+نوشتاری+«زهرا»+با+استفاده+از+انواع+فعالیت+های+جذاب.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1957625-اثرات+و+نقش+ارتباط+بین+فرهنگی+در+ارتباطات+سیاسی+و+اجتماعی.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1957618-اسکندر+مقدونی+و+نقش+آن+در+شاهنامه+فردوسی.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1957615-پرسشنامه+تشخیص+هیجان+و+احساسات.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1957474-پروژه+حسابداری+صنعتی.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1957470-بررسی+رابطه+بین+سبک+های+هویت+و+شادکامی+در+بین+دانشجویان+دانشگاه+محقق+اردبیلی.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1957469-استفاده+بهينه+از+کاغذ+در+مدارس+و+ادارات.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1957468-گزارش+کاربینی+رشته+شهرسازی+مقطع+کاردانی.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1957466-گزارش+کاربینی+رشته+شهرسازی+مقطع+کاردانی.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1957465-جداسازی+کاتیون+های+گروه+1.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1957464-شناسایی+و+جداسازی+کاتیون+های+گروه+2.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1957462-پاورپوینت+اختلالات+کیسه+صفرا.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1957459-پاورپوینت+اختلالات+پانکراس.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1957455-پاورپوینت+پانکراتیت+مزمن.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1938852-چه+کنيم+دانش+آموزان+در+خواندن+و+نوشتن+کلماتي+که+اُ+استثنا+دارند،+کمتر+دچار+مشکل+شوند؟.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1842000-اندازه+گیری+هدایت+هیدرولیکی+اشباع+با+روش+بار+ثابت.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1841996-اندازه+گیری+دبی+کانال+با+استفاده+از+پارشال+فلوم+و+جسم+شناور.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1841654-اندازه+گیری+دبی+کانال+با+استفاده+از+مولینه.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1841632-ترجمه+کتاب+البقره+النادره+گاو+کمیاب.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1840119-ایمنی+در+اماکن+حساس+نظامی.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1840115-تجزيه+فيلمنامه+«رنگ+خدا»+مجيد+مجيدي.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1838694-سیستم+های+فازی+در+هوش+مصنوعی.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1838163-وظایف+و+نقش+اینترنت+به+عنوان+یک+رسانه+در+جهان.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1838154-وظایف+گروه+فیلم+برداری.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1838148-ویژگی+های+فردی+راهنمای+تور.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1838144-نقد+و+بررسی+صرفی+و+نحوی+ترجمه+های+فارسی+سوره+مبارکه+قمر.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1838132-یادگیری+زبان+عربی.html monthly http://docsel.sellfile.ir/prod-1838122-قالب+آماده+پاورپوینت+حرفه+ای+برای+دفاع.html monthly http://docsel.sellfile.ir/cat-183352-عمومی+و+آزاد.html monthly http://docsel.sellfile.ir/cat-183353-بروشورها.html monthly http://docsel.sellfile.ir/cat-207094-طرح+درس.html monthly http://docsel.sellfile.ir/cat-163194-پاورپوینت.html monthly http://docsel.sellfile.ir/cat-163210-پروژه+ها.html monthly http://docsel.sellfile.ir/cat-163207-مقالات.html monthly http://docsel.sellfile.ir/cat-180830-مقالات+ترجمه+شده.html monthly