ضمن تشکر از خرید شما، آماده ارائه خدمات درخواستی می باشیم.

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی مجموعه ادراک چهره ای فیلادلفیا

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی مجموعه ادراک چهره ای فیلادلفیا مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی عنوان انگلیسی: The Philadelphia Face Perception Battery عنوان فارسی: مجموعه ادراک چهره ای فیلادلفیا چکیده: مجموعه ادراک چهره ای فیلادلفیا ( PFPB ) چهار جنبه از ادراکات چهره را می آزماید: افتراق شباهت چهره ، جذابیت، جنس و سن. از 116 آزمودنی سالم (صدمه ندیده) که از لحاظ عصب شناختی سنجش شده، 90% عملکرد متوسط حاصل شد. در بین آزمودنی ها، همبستگی پایینی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی حذف موثر و کارآمد واکنش پذیر سیاه 5 از محیط آبی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی حذف موثر و کارآمد واکنش پذیر سیاه 5 از محیط آبی مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی عنوان انگلیسی: Efficient removal of Reactive Black 5 from aqueous media using glycidyl  methacrylate resin modified with tetraethelenepentamine عنوان فارسی: حذف موثر و کارآمد واکنش پذیر سیاه 5 از محیط آبی با استفاده از رزین متاکریلات گلیسیدیل اصلاح شده (تغییریافته) با تترااتیلن پنتامین چکیده: رزین متاکریلات گلیسیدیل/ متیلن بیس آکریل آمید لود شده ...

توضیحات بیشتر - دانلود 18,000 تومان

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی پیش بینی خواص فیزیکی فیبر با استفاده از پرسپترون چند لایه ی شبکه ی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی پیش بینی خواص فیزیکی فیبر با استفاده از پرسپترون چند لایه ی شبکه ی مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی عنوان انگلیسی: Predicting Fiberboard Physical Properties using Multilayer Perceptron Neural Network عنوان فارسی: پیش بینی خواص فیزیکی فیبر با استفاده از پرسپترون چند لایه ی شبکه ی عصبی           چکیده: فیبر با دانسیته ی متوسط ( FMD ) چوب طراحی و مهندسی شده  است که در صنعت مبلمان و اثاثیه جایگزین چوب م ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی استراتژی بازاریابی سیاسی انتخابات دولت جاکارتا در سال 2012

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی استراتژی بازاریابی سیاسی انتخابات دولت جاکارتا در سال 2012 مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی عنوان انگلیسی: Political Marketing Strategy of Jakarta Governor Election in The 2012 s عنوان فارسی: استراتژی بازاریابی سیاسی انتخابات دولت جاکارتا در سال 2012 چکیده: کادرهای حزبی در سیستم های انتخاباتی حائز اهمیت بوده و مورد توجه رسانه ها، اذهان عمومی و سیاستمداران می باشند. وقتی تغییری در هدف یابی حزب وجود دارد، تحلیل آکادمیک گرایش در جهت «ت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی دیدگاه مبتنی بر یک منطق فازی برای مدل بندی رضایت مشتریان از کیفیت و

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی دیدگاه مبتنی بر یک منطق فازی برای مدل بندی رضایت مشتریان از کیفیت و مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی عنوان انگلیسی: A fuzzy logic based approach for modeling quality and reliability related customer satisfaction in the automotive domain عنوان فارسی: دیدگاه مبتنی بر یک منطق فازی برای مدل بندی رضایت مشتریان از کیفیت و قابلیت اعتبار در حوزه تولید خودرو چکیده: این مقاله دیدگاهی را ارائه می کند که بر اساس وجود داده های مربوط به شکست میدانی در سطح بررسی ه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان
تعداد صفحه(55):