ضمن تشکر از خرید شما، آماده ارائه خدمات درخواستی می باشیم.

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی عوامل مؤثر بر روی مکان کنترل دانشجویان دانشگاه

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی عوامل مؤثر بر روی مکان کنترل دانشجویان دانشگاه مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی عنوان انگلیسی: Factors affecting the locus of control of the university students عنوان فارسی: عوامل مؤثر بر روی مکان کنترل دانشجویان دانشگاه چکیده: هدف از این تحقیق، تجزیه و تحلیل و نیز مقایسه عوامل مؤثر بر مکان کنترل دانشجویان می باشد. یافته های تحقیق نشان می دهد که دانشجویان پسر بیشتر از دانشجویان دختر دارای مکان کنترل درونی می باشند ( ). دانشجویان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی استفاده از بهداشت IT برای مراقبت بحرانی با ارزش عالی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی استفاده از بهداشت IT برای مراقبت بحرانی با ارزش عالی مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی عنوان انگلیسی: Use of Health IT for Higher-Value Critical Care عنوان فارسی: استفاده از بهداشت IT برای مراقبت بحرانی با ارزش عالی چکیده: بیمار هنوز کدگذاری نشده بود؛ اما به صورت مارپیچی رو به پایین بود که نیاز به تخت در بخش مراقبت های ویژه ( ICU )را نشان می داد. اما ICU هیچ تخت قابل دسترسی نداشت.  مدت زیادی گذشت تا این تصمیم گرفته شود که بیم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی بابونه رومی ماتریکاریا

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی بابونه رومی ماتریکاریا مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی عنوان انگلیسی: Matricaria chamomilla عنوان فارسی: بابونه رومی ماتریکاریا چکیده: بابونه ماتریکاریا (مترادف: ماتریکاریا رکوتیتا) که معمولاً با عنوان بابونه (که Camomile نوشته شود)، بابونه آلمانی، بابونه هونگارین ( Kamilla )، بابونه وحشی یا بابونه گاوی، گیاه یک ساله از خانواده ترکیبی آسترسائه می باشد. بابونه ماتریکاریا، مشهورترین منبع محصول بابونه می ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی گروه چندتایی ساده

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی گروه چندتایی ساده مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی عنوان انگلیسی: SIMPLE POLYADIC GROUPS عنوان فارسی: گروه چندتایی ساده چکیده: هدف اصلی این مقاله تثبیت طبقه بندی گروه های چندتایی ساده در شرایط گروه های معمولی و خودریختی آنهاست. ما دو تعریف مختلف از ساده سازی برای گروه های چندتایی را از دیدگاه جبر جهانی  UAS و گروه های تئوری GTS ارائه کرده و ما شرایط لازم و ضروری برای گروه چندتایی در جهت UAS یا GTS & ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی برنامه ریزی کاربری اراضی در منطقه اهر (ایران) با استفاده از MicroLE

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی برنامه ریزی کاربری اراضی در منطقه اهر (ایران) با استفاده از MicroLE مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی عنوان انگلیسی: Land use planning in Ahar area (Iran) using MicroLEIS DSS عنوان فارسی: برنامه ریزی کاربری اراضی در منطقه اهر (ایران) با استفاده از MicroLEIS DSS چکیده: سیستم پشتیبانی تصمیم، DSS MicroLEIS ، برای ارزیابی برنامه ریزی کاربری اراضی در منطقه اهر، آذربایجان شرقی استفاده شد. در این روش به منظور ایجاد استراتژی های مربوط به ارزیابی زمین در س ...

توضیحات بیشتر - دانلود 18,000 تومان
تعداد صفحه(55):