ضمن تشکر از خرید شما، آماده ارائه خدمات درخواستی می باشیم.

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی مقایسه برخی از بازه های اطمینان برای برآورد ضریب تغییرپذیری یک جامعه آماری

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی مقایسه برخی از بازه های اطمینان برای برآورد ضریب تغییرپذیری یک جامعه آماری مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی عنوان انگلیسی: A comparison of some confidence intervals for estimating the population coefficient of variation : a simulation study عنوان فارسی: مقایسه برخی از بازه های اطمینان برای برآورد ضریب تغییرپذیری یک جامعه آماری: مطالعه شبیه سازی چکیده: این مقاله بر اساس متدهای پارامتریک، غیرپارامتریک و روش های تعدیل یافته به بررسی تعداد زیادی از بازه های ...

توضیحات بیشتر - دانلود 25,000 تومان

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی تأثیر برنامه آموزشی افزایش مهارتهای مطالعه مؤثر بر پیشرفت تحصیلی و مهارتهای مطالعه یادگیرنده ها

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی تأثیر برنامه آموزشی افزایش مهارتهای مطالعه مؤثر بر پیشرفت تحصیلی و مهارتهای مطالعه یادگیرنده ها مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی عنوان انگلیسی: The Effect of Curriculum for Developing Efficient Studying Skills on Academic Achievements and Studying Skills of Learners عنوان فارسی: تأثیر برنامه آموزشی افزایش مهارتهای مطالعه مؤثر بر پیشرفت تحصیلی و مهارتهای مطالعه یادگیرنده ها چکیده: هدف این پژوهش، بررسی تأثیر گسترش برنامه درسی مهارتهای مطالعه مؤثر بر پیشرفت تحصیلی و مهارت های مطا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 25,000 تومان

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی نسل جدید از ویروس های کامپیوتری و تشخیص آنها

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی نسل جدید از ویروس های کامپیوتری و تشخیص آنها مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی عنوان انگلیسی: THE NEW AGE OF COMPUTER VIRUS AND THEIR DETECTION عنوان فارسی: نسل جدید از ویروس های کامپیوتری و تشخیص آنها چکیده: مـقاله حاضر یـک دیـدکلی از ویروسـهای کـامپیوتری و تکنـیک های دفـاعی را ارائـه می نماید. برنامه نویسان ویروسهای کامپیوتری، بطور عادی، از تکنیکهای گوناگونی برای ساخت ویروسها استفاده می کنند که ساختار درونی [کامپیوتره ...

توضیحات بیشتر - دانلود 25,000 تومان

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی جهت گیری زبانی و چشم اندازهای روش شناختی در فلسفه تعلیم و تربیت معاصر

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی جهت گیری زبانی و چشم اندازهای روش شناختی در فلسفه تعلیم و تربیت معاصر مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی عنوان انگلیسی: Linguistic orientation and methodological perspectives in the philosophy of the contemporary education عنوان فارسی: جهت گیری زبانی و چشم اندازهای روش شناختی در فلسفه تعلیم و تربیت معاصر چکیده: هدف پژوهش حاضر، نشان دادن این واقعیت است که بمجرد بررسی های دقیق در برنامه آموزشی امروزی، تمام نظام های آموزشی و تربیتی یک سری سازگاری هایی را ن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی تأثیر مقدار نشاسته استیل دار شده اتصال عرضی در ساختار و دوام ماست آماده

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی تأثیر مقدار نشاسته استیل دار شده اتصال عرضی در ساختار و دوام ماست آماده مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی عنوان انگلیسی: Effect of cross- linked acetylated starch content on the structure and stability of set yoghurt عنوان فارسی: تأثیر مقدار نشاسته استیل دار شده اتصال عرضی در ساختار و دوام ماست آماده چکیده: در این پژوهش، تأثیر نشاسته استیل دار اتصال عرضی در سیستم ماست آماده به وسیله بررسی میزان روانی، ویسکولاستیکی، توان زتا، رسانندگی و ساختمان میکروسکوپی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان
تعداد صفحه(55):