ضمن تشکر از خرید شما، آماده ارائه خدمات درخواستی می باشیم.

طرح درس روزانه فارسی اول بتدایی آموزش نشانه (ﺧ .خ)

طرح درس روزانه فارسی اول بتدایی آموزش نشانه (ﺧ .خ) پایه تحصیلی: اول ابتدائی     موضوع تدریس: نشانه (ﺧ .خ) ماده درسی: فارسی      زمان تدریس: 30 دقیقه                   دبیر:               مدرسه: روش های تدریس: تلفیقی(همیاری مکاشفه ای)   هدف ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان
تعداد صفحه(1):