ضمن تشکر از خرید شما، آماده ارائه خدمات درخواستی می باشیم.

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی مدل سازی گرمایی و جرمی برای کاربردهای ایمنی میکروبی غذا در صنایع گوشتی: مرور

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی مدل سازی گرمایی و جرمی برای کاربردهای ایمنی میکروبی غذا در صنایع گوشتی: مرور مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی عنوان انگلیسی: Heat and Mass Transfer Modeling for Microbial Food Safety Applications in the Meat Industry: A Review عنوان فارسی: مدل سازی گرمایی و جرمی برای کاربردهای ایمنی میکروبی غذا در صنایع گوشتی: مرور چکیده: درجه حرارت یکی از عوامل مهم و موثر در رشد میکروبی در صنایع گوشتی بوده و از اینرو از جمله پارامترهایی است که برای ایمنی غذا در صنایع گوشتی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 30,000 تومان

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی بازه اطمینان بیزی تقریبی برای واریانس توزیع گاوسی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی بازه اطمینان بیزی تقریبی برای واریانس توزیع گاوسی مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی عنوان انگلیسی: Approximate Bayesian Confidence Intervals For The Variance Of A Gaussian Distribution عنوان فارسی: بازه اطمینان بیزی تقریبی برای واریانس توزیع گاوسی چکیده: هدف مطالعه حاضر، به دست آوردن و مقایسه بازه اطمینان برای واریانس توزیع گاوسی است. با توجه به ترتیب خطای مربع و توابع زیان هیگینز-تسوکو، بازه اطمینان بیزی تقریبی برای واریانس جامعه ن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی بازه اطمینان بیزی تقریبی برای میانگین توزیع گاوسی در مقابل مدل های بیزی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی بازه اطمینان بیزی تقریبی برای میانگین توزیع گاوسی در مقابل مدل های بیزی مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی عنوان انگلیسی: Approximate Bayesian Confidence Intervals for The Mean of a Gaussian Distribution Versus Bayesian Models عنوان فارسی: بازه اطمینان بیزی تقریبی برای میانگین توزیع گاوسی در مقابل مدل های بیزی چکیده: این مطالعه در مقایسه فاصله اطمینان برای میانگین توزیع گاوسی انجام شده است. با توجه به خطای مربع و تابع زبان هیگینز- تسوکو، تخمین فاصله اطمین ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی سوابق نوآوری در کار: نقش سیستم های اطلاعات مدیریت

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی سوابق نوآوری در کار: نقش سیستم های اطلاعات مدیریت مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی عنوان انگلیسی: Antecedents of Task Innovation: The role of Management Information Systems عنوان فارسی: سوابق نوآوری در کار: نقش سیستم های اطلاعات مدیریت چکیده: در بحران اقتصادی کنونی، توانایی های پردازش اطلاعات سازمان ها بر اساس تقاضاهای مازاد و متنوع به چالش کشیده شده است. در این راستا، بانکها سعی دارند سیستمهای اطلاعات مدیریت ( MISs ) جامع و پیچیده ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی فرهنگ سازمانی در دانشگاه های معاصر

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی فرهنگ سازمانی در دانشگاه های معاصر  مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی عنوان انگلیسی: Organizational culture in contemporary university عنوان فارسی: فرهنگ سازمانی در دانشگاه های معاصر   چکیده: فرهنگ سازمانی، مفهوم است که به درک و تجزیه و تحلیل عواملی که سازمان آموزشی مانند دانشگاه برای کسب ساختار، توسعه و عملکرد انجام می دهد، کمک می نماید. تجزیه و تحلیل فرهنگ سازمانی، مدل های مختلفی را که ممکن است شناخته شده باشد، ن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی تأثیر رسیدگی و دمای هوا بر تغییرات بافت موز در طول خشک شدن

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی تأثیر رسیدگی و دمای هوا بر تغییرات بافت موز در طول خشک شدن مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی عنوان انگلیسی: Influence of ripeness and air temperature on changes in banana texture during drying عنوان فارسی: تأثیر رسیدگی و دمای هوا بر تغییرات بافت موز در طول خشک شدن چکیده: این پژوهش در نظر دارد توضیح دهد که چگونه ویژگی های تغییرپذیری تکه های موز cavendish grand naine   در طول خشک شدن در هوای گرم تغییر می کند. به دلیل اینکه درجه رسیدگی م ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی قوس الکتریکی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی قوس الکتریکی مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی عنوان انگلیسی: Electric arc عنوان فارسی: قوس الکتریکی چکیده: قوس الکتریکی یا تخلیه قوسی، به نوعی شکستگی الکتریکی در گازها گفته می شود که یک نوع تخلیه پلاسمایی پیش رونده را موجب می شود. این چنین تخلیه ای از جریان نرمال موجود در رساناهای غیرهادی مثل هوا صورت می گیرد. نسبت به تخلیه تابشی و قرمز رنگ، ولتاژ تخلیه قوسی خیلی پایین خواهد بود و دلیل این را ب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی کاربردهای اگزوپلی ساکاریدها در صنایع لبنی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی کاربردهای اگزوپلی ساکاریدها در صنایع لبنی مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی عنوان انگلیسی: Applications of exopolysaccharides in the dairy industry عنوان فارسی: کاربردهای اگزوپلی ساکاریدها در صنایع لبنی چکیده: اگزوپلی ساکاریدها ( EPS ) ترکیب شده با باکتری های اسید لاکتیک ( LAB ) نقش عمده ای در تولید محصولات لبنی مخمر مانند ماست، دوغ نوشیدنی، ماست، پنیر، خامه ورآمده (مخمر)، دسر شیری بازی می کنند. تنوع زیادی در محصولات EPS ت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی روابط بین سبکهای فرزندپروری و مقاومت در دانش آموزان دبیرستانی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی روابط بین سبکهای فرزندپروری و مقاومت در دانش آموزان دبیرستانی مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی عنوان انگلیسی: Relationship between parenting styles and hardiness in high school Students عنوان فارسی: روابط بین سبکهای فرزندپروری و مقاومت در دانش آموزان دبیرستانی چکیده: هدف: هدف این پژوهش ارزیابی و بررسی روابط بین سبک های فرزندپروری و مقاومت در دانش آموزان دبیرستانی می باشد. روش کار: در این پژوهش همبستگی و مقطعی، 176 دانش آموز دبیرستانی (80پسر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی ارزشهای حرفه ای و خودانگاره در دانش آموزان دبیرستان

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی ارزشهای حرفه ای و خودانگاره در دانش آموزان دبیرستان مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی عنوان انگلیسی: Professional values and self-concepts in high school students عنوان فارسی: ارزشهای حرفه ای و خودانگاره در دانش آموزان دبیرستان چکیده: روابط بین خودانگاره، شغل آینده و ارزشها در 230 دانش آموز در مدارس انسانی و علوم و در آموزشگاه های حرفه ای و چند حرفه ای در کاتانیا (ایتالیا) بررسی شد. سنجش ها: افتراق معنایی برای خودانگاره یا مفاهیم خود ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان
تعداد صفحه(23):